Agora

Agora en basit şekliyle “kent meydanı” olarak tanımlanabilir. Grekçede  “ageiro” yani “toplanmak, bir araya gelmek” kelimesinden türetilerek, “toplanılan yer” anlamına gelen “agora” kelimesine dönüşmüştür

agora nedir mimari anlamı
Agora Vaziyet Planı Örneği – Kaynak

Antik Yunan kentlerinde, ticari, kamusal, yönetimsel ve ticaret merkezi olarak kullanılan alanlara denir. Önemli kamu olayları bu alanda gerçekleşir ve kentin merkezi, pazar yeri olarak kullanılan etrafı revaklı meydandır. Çevresinde portik, stoa, tapınak gibi yapılar bulunur. Roma döneminde buna benzer alanlar forum olarak adlandırılır.

Agora plan örneği
Agora Plan

Mimari bir yapı olarak agoralar tapınaklardan daha geç dönemlerde ortaya çıkmış olmasına rağmen ilk örnekleri çok eski dönemlerde görülmüştür. Kentlerin gelişmesiyle, insanların sosyal ihtiyaçları artmış ve kamusal alan niteliğinde bu kent meydanlarına gereksinim duyulmuştur. 

Agoralar Antik Çağ’da kent yaşamında hem maddi hem de manevi birden fazla amaca hizmet etmiş en önemli alanlardan biridir.

İlgili terimler: 

Referans:

  • Antik Çağda Agora Yüksek Lisans Tezi – Hüseyin Tolga Candur